بارها جمله شکست مقدمه پیروزی است را از زبان افراد دارای تجربه و مربیان کلاس های توسعه فردی و موفقیت شنیده ایم.اگر شکستی را جربه نکرده ایم در واقع کاری انجام نداده ایم.و یا دست به اقدام زدن و شکست خوردن بهتر از این است که کاری نکرد.چرا که اگر تلاشی منجر به پیروزی نشود حتما راه دیگری هست.

در همین رابطه مگان مک از قول دو تن دیگر می نویسد:

شما اشتباهات و کشمکش های افراد موفق را نمی بینید.

و می گوید:ما اغلب به جاهایی بر می خوریم که انتها ناپذیر هستند و به نقطه نهایی نمی رسند.همچنین استیون نورتیک :ما به این دلیل احساس ناامنی می کنیم که دائما خود واقعی مان را با آن چیزی که دیگران از خودشان ارائه می دهند مقایسه می کنیم.