تداعیی ها خاص ترین گوهره انسانی است که در افکار و امیال خود غرق است.اندیشه ای که جوهره نابی است از سایش فکرو ذهن.بر اوردی وجودی و قابل لمس.

تداعی  هایت را بنویس و دوباره فکر کن.این ملموس ترین بخش توست .خود خودت.

1 پاسخ

دیدگاه ها غیر فعال است.