تا توانی به جان همدم محتاجان باش

به دمی و درمی یا قلمی و قدمی

رسالت من به دنیا شایدهمین است.کاری که زیستن را معنا می دهد.مفید واقع شدن احساس خوشبختی است.هرکسی را می توان کمکی کرد خدمتی .و این شاید حرکتی باشد برای تغییر .آنچه من از من ساخته نوشتن است.شاید احساسی را در کسی بر انگیزد شاید تلنگری باشد.از هرکسی کاری ساخته است و چه نیکو است که کار مفید فایده افتد.

برای تغییر برای زیستن دیر نیست تنها غنیمت می شماریم زمان را برای خدمت.

2 پاسخ

دیدگاه ها غیر فعال است.