احمد اخوت در چکیده ای با عنوان چرا کتاب نخوانیم که بخش هایی از آن را آورده ام می نویسد:

اهل کتاب امروز با این همه گرفتاری نمی تواند ((همه چیز خوان )) باشد.وقتی باید در زمینه کاری خویش کتابها را گزینش کند.

حالا اگر او نویسنده نیز باشد که کارش سخت تر است.همین که کتابهای دلی و کاری اش برسد سهمیه کتاب خوانی اش تمام می شود.اگر وقتی باقی بماند باید صرف نوشتن کند.

در ادامه او به نقل از پل والری که به ((فرهیختگی)) شهره بود می نویسد:او فقط کتابهای مربوط به شعر و شاعری می خواند.پل والری زمانی برای خواندن کتابهای دیگران نداشت.او هر بار بخش زیادی از کتابها را به دوست و همکارانش از جمله (آندره ژید) می داد تا آنها را بخواند و نظرش را در مورد آنها به والری اغلام کند.

1 پاسخ

دیدگاه ها غیر فعال است.