آنتونی رابینز نویسنده کتاب های موفقیت:

اگر متعهد باشم همواره راهی برای تغییر چیزها وجود دارد.

در زندگی شکست وجود ندارد.تا زمانی که می توانم از هر چیزی درسی بگیرم پس موفقم.

پاداش هایی که با تاخیر به ما میرسد دلیل بر این نیست که خداوند ما را فراموش کرده.

گذشته با آینده برابر نیست.

در هر لحظه با اتخاذ یک نصمیم کل زندگی ام تغییر می کند.

این عقاید به طرز تفکر و رفتارم جهت داده اند.آنها به من کمک کرده اند که با وجود موانع بزرگ به موفقیت های دراز مدتی دست یابم.