جومپا لاهیری در چرایی نوشتن در می گوید:

چرا می نویسم؟

برای کشف راز و رمز وجودم تا خودم را تحمل کنم.تا به هرآنچه خارج از من است نزدیک شوم.

اگر بخواهم بفهمم چه چیز مرا تکان می دهد چه چیز گیجم می کند و چه چیز مرا به درد می اورد اصلا هر چیزی که باعث شود از خود عکس العمل نشان دهم چیست.

خلاصه باید این ها را در قالب کلمات بگنجانم نوشتن تنها راه حل زندگی و سازماندهی آن است.در غیر اینصورت زندگی مرا بیش از حد وحشت زده و ناراحت می کند.