وقتی کاری را شروع می کنید که دیگران در درک آن عاجزند اشکال ندارد.از شرایطی که پیش آمده به بهترین شکل استفاده کنید.سعی کنید بر اوضاع و شرایط پیش آمده کنترل داشته باشید.در یک مسیر حرکت کنید تردید نکنیدآن چیزی را که پذیرفته اید انجامش دهید شاید این همان چیزی است که فراداها حسرت انجام ندادنش را می خورید.

چه نتیجه بخش باشد و یا نباشد.اگر نبود که تجربه گرانقدری است.شاید این تجربه بتواند گره از کار دیگری بگشاید.گاهی می شود تجربه های ناموفق ما پلی برای گام مثبت دیگران باشد.

زندگی همین فرصت هایی است که در اختیار ما می گذارد گاهی  در انزوا و تنگناها هم می شود فکری کرد و گامی برای آینده روشن برداشت.ما در قلمرو بینظیری از کارهایی قرار داریم که می تواند هم مفید برای ما و هم دیگران باشد.