ما متولد دوران ظهور اینترنت هستیم .دورانی که تا پیش از آن ارتباطات فردی و و تبادلات بینابینی محدود بود.اولین نسل بشر هستیم که ارتباطات بر مبنای دیجیتال و کد های رمزی را آفرید.گسترش داد و جهانی کرد.اولین نسلی که تبدیل به بزرگترین نسل جامعه مصرفی گشتیم.

با این همه دستاورد های ارتباطی که به سرعت همه گیر شد .آیا باید خود را برای دستاوردی خارق الهاده ت آماده کنیم.دنیای آینده چگونه خواهد بود.آیا اینترنت و ارتباطات دیجیتالی بیش از این هم قادر است زندگی انسان را تحت الشعاع قرار دهد.

تصور می کنم در دنیای آینده تنها تصویر ما و پروفایل هر فرد است که اعتبار و هویت او را تائید می کند.حضور مردم در جامعه به کمترین میزان خود خواهد رسید.دور تا دور مردم و شهر ها را صفحات دیجیتالی و داده ها فرا می گیرند.

ربات های هوشمند بخش بزرگی از فعالیت های ارتباطی و کارهای فیزیکی بشر را بر عهده خواهند گرفت.هر انسانی به همراه ربات خود به خرید میرود تفریح می کند سفارش ها و برنامه های روزانه را تنظیم می کند.