تلفیق و در هم آمیختن تصاویر و بیرون کشیدن یک حرف از میان هیاهو ها برای من کاری لذت بخش است و من را سر ذوق می آورد .

انسان با کار با هنرش حالش خوب میشود گاهی بجای حرف زدن ها باید گوش داد باید دید تا معنا را درک کرد.